• هولتر نوار قلب و فشار خون
  • درمان واريس
  • آنژيوگرافي رگ قلب
  • بالون آنژيوپلاستي
  • استنت گذاري
  • نوار قلب

درباره پزشک

فارغ التحصيل سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان(سمپاد)
فارغ التحصيل پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين
فارغ التحصيل تخصص قلب و عروق (بورد تخصصي )از مركز قلب و عروق شهيد رجايي(دانشگاه ايران)
فارغ التحصيل دوره فلوشيپ فوق تخصصي آنژيوپلاستي (اينترونشنال كارديولوژي)از بيمارستان رجايي

٢سال كاردر اورژانس تهران(١١٥)به عنوان پزشك عمومي
٢سال بيمارستان شفا تاكستان طرح ضريب كا تخصص
٣سال هيات علمي درماني دانشگاه علوم پزشكي البرز(بيمارستان رجايي كرج،بيمارستان امام علي كرج و بيمارستان شريعتي ماهدشت)
٢سال بيمارستان پوست رازي و محب ياس و بيمارستان جماران تهران